Gabinet terapeutyczny

Poradnię prowadzi: Anna Domaradzka

Pedagog, diagnosta, terapeuta. Specjalizuje się w diagnozie i terapii  deficytów rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Kierując się holistycznym podejściem do każdego pacjenta, od piętnastu lat stale pogłębia wiedzę w zakresie neurodydaktyki, sensomotoryki oraz sposobów eliminowania przyczyn problemów w nauce.

Zajmuje się kompleksową diagnostyką i terapią dysleksji, zaburzeń przetwarzania słuchowego, wzrokowego, lateralizacji oraz trudności w uczeniu się.

Dodatkowe uprawnienia i certyfikaty:

 • terapeuta pedagogiczny,
 • certyfikowany terapeuta Metody Warnkego,
 • diagnosta Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej,
 • specjalista pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej,
 • specjalista poradnictwa młodzieżowego i rodzinnego,
 • specjalista w zakresie wspomagania rozwoju psychoruchowego, stymulacji rozwoju emocjonalnego, społecznego i  poznawczego dziecka Metodą Ruchu Rozwijającego
  W. Sherborne,
 • dyplomowany doradca zawodowy.

 

Zakres usług:

 • nowoczesne opiniowanie pedagogiczne; od wyników badania do wyczerpującego opisu mechanizmów funkcjonowania poznawczego ucznia – gotowość szkolna, a trudności w uczeniu się,
 • diagnoza i opiniowanie przyczyn trudności szkolnych u dzieci i młodzieży,
 • trening przetwarzania słuchowego dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, niedosłuchem, uczniów z trudnościami z koncentracją uwagi oraz nauką języków obcych,
 • prowadzenie zajęć terapeutycznych z wykorzystaniem innowacyjnych technologii i metod w terapii dysleksji,
 • opracowanie indywidualnych planów pracy dla uczniów z trudnościami w nauce,

diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju.