Gabinet Terapeutyczny

Poradnię prowadzi: Anna Domaradzka

Pedagog, diagnosta, terapeuta. Specjalizuje się w diagnozie i terapii  deficytów rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Kierując się holistycznym podejściem do każdego pacjenta, od piętnastu lat stale pogłębia wiedzę w zakresie neurodydaktyki, sensomotoryki oraz sposobów eliminowania przyczyn problemów w nauce.

Zajmuje się kompleksową diagnostyką i terapią dysleksji, zaburzeń przetwarzania słuchowego, wzrokowego, lateralizacji oraz trudności w uczeniu się.

Dodatkowe uprawnienia i certyfikaty:

  • terapeuta pedagogiczny,
  • certyfikowany terapeuta Metody Warnkego,
  • diagnosta Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej,
  • specjalista pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej,
  • specjalista poradnictwa młodzieżowego i rodzinnego,
  • specjalista w zakresie wspomagania rozwoju psychoruchowego, stymulacji rozwoju emocjonalnego, społecznego i  poznawczego dziecka Metodą Ruchu Rozwijającego
    W. Sherborne,
  • dyplomowany doradca zawodowy.

 

Zakres usług:

  • nowoczesne opiniowanie pedagogiczne; od wyników badania do wyczerpującego opisu mechanizmów funkcjonowania poznawczego ucznia – gotowość szkolna, a trudności w uczeniu się,
  • diagnoza i opiniowanie przyczyn trudności szkolnych u dzieci i młodzieży,
  • trening przetwarzania słuchowego dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, niedosłuchem, uczniów z trudnościami z koncentracją uwagi oraz nauką języków obcych,
  • prowadzenie zajęć terapeutycznych z wykorzystaniem innowacyjnych technologii i metod w terapii dysleksji,
  • opracowanie indywidualnych planów pracy dla uczniów z trudnościami w nauce,

diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju.